Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují obchodní vztah mezi kupujícím spotřebitelem (dále jen zákazník) a provozovatelem internetového obchodu www.vinosferahk.cz (dále jen prodávající) a nevztahují se na velkoobchodní prodej. Provozovatelem e-shoupu je Pavel Bydžovský, Pospíšilova1234/22b, Hradec Králové 500 03, IČO: 75905914, DIČ: CZ8004113040. Živnostenský list vydal Magistrát města Hradce Králové dne 29.6.2011 pod č.j. ZU MML/7394/11/Sko/3

2. Objednávka

Kupující učiní svou objednávku pomocí internetového obchodu. V případě technických potíží e-shopu je možné objednávku učinit pomocí e-mailu nebo na kontaktním telefonu společnosti. Kupující následně obdrží potvrzení své objednávky e-mailem. Objednávka je dle platných právních norem považována za závaznou okamžikem jejího odeslání.
Objednávku lze pomocí internetového obchodu učinit i bez nutnosti registrace.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že je osobou starší 18 let. Zároveň kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající jej v souvislosti s jeho objednávkou může na základně platných právních norem požádat o prokázání věkové hranice potřebné pro nákup lihovin.
Informace o dostupnosti a množství zboží uvedené v interenovém obchodu jsou orientační. Reálná množství se tak mohou od skutečnosti lišti.
Prodávající nenabízí prodej svých produktů mimo území České republiky.
3. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen všech produktů, a to bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku provedení objednávky. V případě, že ke změně ceny dojde po objednání zboží, je platná a závazná ta cena, za kterou bylo zboží objednáno.
Všechny ceny jsou na internetovém obchodu uvedeny včetně DPH. Prodávající není  plátcem DPH.
4. Slevy a bonusy

Protože si prodávající váží svých zákazníků, připravuje pro ně různé slevové akce a bonusy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy a bonusy změnit, zrušit nebo přidat nové. Závazné jsou vždy ty podmínky, které byly aktuální v době provedení objednávky.

 

5. Platba za zboží

Platbu za zboží je možné provést těmito způsoby:

Předem na účet prodávajícího - jako identifikátor platby je nutné vyplnit variabilní symbol, kterým je číslo objednávky uvedené v e-mailu, který kupující obdrží po provedení objednávky. Pro snažší identifikaci platby prodejce doporučuje uvést jméno kupujícího do kolonky "zpráva pro příjemce". Zboží je zasláno neprodleně po připsání částky na účet prodávajícího, nejdéle však 3. pracovní den po přijetí platby.
Dobírka - zboží je zasláno na adresu kupujícího a je placeno v hotovosti při převzetí zásilky. Při platbě dobírkou bude celková cena navýšena o doběrečné, které prodávající odvádí smluvnímu přepravci.
V hotovosi při osobním převzetí - v tomto případě prodávající požaduje, aby si kupující předem připravil přesnou částku za jeho objednávku. Místo a čas převzetí je nutné předem domluvit (viz. Dodání zboží).
6. Dodání zboží

Dodání/převzetí zboží je možné provést těmito způsoby:

Česká pošta - Balík do ruky - zásilka je zákazníkovi doručována na adresu jeho bydliště. V případě nezastižení, je zásilka uložena na poště. Součástí služby je SMS/e-mailová avizace.
Česká pošta - Balík na poštu - zásilka je rovnou, bez předchozího pokusu o doručení na zákazníkovu adresu, uložena na poště. Součástí služby je SMS/e-mailová avizace.
Kurýr IN TIME - zásilka je zákazníkovi doručována na adresu jeho bydliště. V případě nezastižení, je zásilka opětovně doručována po dohodě se zákazníkem. Součástí služby je SMS/e-mailová avizace.
Osobní převzetí - zboží je možné v kamenném obchodě v Hradci Králové, Nerudova 198/36.  Osobní převzetí zde je po předchozí dohodně na telefonu 777 804 027 možné i mimo otevírací dobu.

V připadě osobního převzetí je nutné připravit přesnou částku za Vaši objednávku!

Je-li zboží skladem, je expedováno nejdéle do 3. pracovního dne po přijetí objednávky, resp. po jejím zaplacení. (Běžná doba expedice je 1-2 dny.) Balíky dopravované prostřednictvím IN TIME odesíláme nejdříve den po přijetí objednávky! 

V jedné zásilce je z důvodu bezpečnosti možné zaslat maximálně 12 ks lahví.

V případě velkých (resp. velkoobchodních) objednávek je dodání řešeno individuálně.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Objednávku je možné zrušit kdykoliv před její expedicí, a to buď telefonicky na čísle 777 804 027 nebo na e-mail: info@vinosferahk.cz
Kupující má dle platných právních norem nárok na odstoupení od kupní smlouvy, a to do 14 dní od převzetí zboží. Zboží musí být v tomto případě vráceno v nepoškozeném stavu, nespotřebované a schopné další distribuce a to do 14 dní. Zboží je možno vrátit osobně, pomocí České pošty nebo jiného dopravce na adresu kamenného obchodu Vinosféra, ul. Nerudova 198/36, Hradec Králové 500 02,  nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak. Součástí vráceného zboží musí být i kopie dokladu o nákupu na e-shopu vinosferahk.cz.
Na základě takto vráceného zboží vrátí prodávající kupujícímu předem domluveným způsobem částku, za kterou kupující zboží zakoupil - včetně nákladů na dopravu, a to neprodleně a bez zbytečných prodlev, nejdéle však ve 14 denní lhůtě stanovené zákonem.
Náklady na vrácení zboží hradí kupující.
V případě nedodržení výše uvedených podmínek, nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude na náklady kupujícího vráceno zpět.
8. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy zejména v následujících případech:

kdy má pochybnost o skutečné identitě kupujícího
kdy není schopen doručit zboží v přiměřeně krátkém termínu
kdy je zboží vyprodáno nebo se již nedodává
V těchto (případně podobných) případech o dané skutečnosti prodávající kupujícího neprodleně vyrozumí. V případě, že již kupující za zboží zaplatil, bude mu tato částka v co nejkratším termínu vrácena.

9. Záruka a trvanlivost

Prodávající zaručuje, že při dodání je jím prodávané zboží bez vad.
Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín a olejů, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Ze strany prodávajícího jsou produkty skladovány v optimálních podmínkách.
Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Trvanlivost jednotlivých druhů vín a olejů je individuální. U nepotravinářských produktů se záruční doba řídí aktuálními právními normami a je stanovena na 24 měsíců.
10. Odpovědnost prodávajícího za vady - práva z vadného plnění

Práva a povinnosti vztahující se k odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího. Toto lze uřinit buď výměnou věci, nebo její opravou. Jestliže není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese kamenného obchodu Nerudova 198/36, Hradec Králové 500 02. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

11. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujících probíhá v souladu s platnými právními normami České republiky. Prodávající neposkytuje osobní údaje kupujícíh třetím stranám, vyjma dopravních společností, kdy jsou tyto údaje nutné pro správné doručení zboží.

12. Dárkové poukazy

Dárkový poukaz lze zakoupit jako jakýkoliv jiný produkt Vinosféra , případně může být získán jinak např. výhrou
Dárkový poukaz je platný, pouze jsou-li vyplněna všechna pole (hodnota poukazu, datum platnosti, evidenční číslo)
Dárkový poukaz je vydáván buď na slevu v procentech nebo na slevu v Kč
Konkrétní dárkový poukaz je možné použít pouze jednou (jednorázové čerpání)
Procentuelní sleva uvedená na dárkovém poukazu se nevztahuje na zboží v akci, dopravu a doběrečné
Převyšuje-li cena vybraného zboží či služeb hodnotu dárkového poukazu, je nutné tento rozdíl doplatit
Nepřevyšuje-li cena vybraného či služeb hodnotu dárkového poukazu, pak tento rozdíl nebude kupujícímu doplacen
V případě uplynutí doby platnosti, poškození, či ztráty je takový poukaz neplatný
Platnost dárkového poukazu je na něm zřetelně vyznačena, nejdéle však dárkový poukaz platí 3-6 měsíců po jeho získání
13. Závěrečná ustanovení

Není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků obchodním zákoníkem. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.